مطلبم را با یک سوالی شروع کنم که چرا امام زمان ظهورشان از ضروریات میباشد؟
بدون ظهور و حضور حضرت پیمودن راه کمال و در واقع طریقت اسلامی بدون رهبر خواهد ماند و لازمش سردرگمی کسانی هست که میخواهند مسیر کمال را طی کنند.
گر چه حضرت در زمان غیبت همچون خورشیدی پشت ابر راهنمایی ها و ارشادهای خود را میفرمایند اما تا زمانی که خورشید از پشت ابر بیرون نیاید و ظاهر نشود بشریت طعم واقعی خورشید را نخواهد چشید.