با سلام و یاد حق

در توضیح مطلب قبلی عرض کنم که هر کاری انسان انجام می‌دهد، نمی تواند خالی از هدف خاصی باشد. همه اهداف و اغراض مستتر در افعال و رفتار انسان ریشه در جلب منافع و دفع ضرر دارند و انگیزه حرکت او هم نوعی بیم و امید به آثار حاصل از هر یک نسبت به هدف و مقصد او می‌باشد.
وقتی گفته می‌شود هر نوع حرکت انسان برای جلب منفعت و یا دفع ضرر است، این امر در واقع مبین این است که فرد با جلب منفعت به دنبال کسب نوعی افزون خواهی و با دفع ضرر در پی رهایی از نوعی کمبود و نقص می‌باشد. به عبارت دیگر انسان در هر وضعیتی که قرار دارد، همیشه طالب آن است که در وضعی بهتر و بالاتر از آن قرار بگیرد و به نوعی «کمال» و رهایی از نقص برسد. و این همان کمالی است که انسان طالب آن است حال راه های رسیدن به کمال به تعبیر درست تر راه رسیدن به کمال چیست؟ با ما باشید تا در این مورد به نتیجه ای برسیم ...